Kroužky

Šikulík

Kroužek Šikulík se koná vždy ve středu – dle toho, zda dítě patří do třídy Pejsků či Kočiček, dochází na kroužek buď v sudý, nebo lichý týden.  
V kroužku děti pracujeme s tradičními postupy a materiály, ale seznamujeme se i s novými technikami a materiály. Děti si vyzkoušejí koláž, asambláž, vyškrabování, lepení, malbu, práci s papírem a látkou, zkusí si vyrobit vlastního plyšáka, … Všechny výtvory jsou koncipované tak, aby probouzely a rozvíjely představivost, kreativitu a jemnou motoriku dítěte. Snažíme se, aby naše výtvory korespondovaly s probíhajícím ročním obdobím či probíraným tématem ve školce.  

Na Šikulíkovi se na vás těší paní učitelky Ivana a Anežka. 


Sporťáček

Kroužek Sporťáček navštěvují děti z třídy Pejsků a Kočiček. Kroužek probíhá vždy pondělí v herně v prostorách školky. Dle toho, zda dítě patří do třídy Pejsků či Kočiček, dochází na kroužek buď v sudý nebo lichý týden.  
S dětmi hrajeme míčové a pohybové hry. Učíme se různé pohybové techniky, ovládat koordinaci ruky a oka. Zvládáme základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, rozvíjíme totiž fyzickou zdatnost, aby z nás byly velké a silné děti.  
S tělocvikem souvisí i znalost našeho těla, učíme se tedy jeho správné držení a pojmenovávat jeho části.  
Těší se na vás paní učitelka Jana.


Keramika

Kdo už je velký předškolák, může s námi chodit na keramiku. Výuka probíhá jednou za 14 dní v keramické dílně Salesiánského střediska, které je nedaleko MŠ Malý svět. Tvorba keramických výrobků rozvíjí jemnou motoriku a práci v kolektivu. 

Na keramice se seznamujeme s materiálem, pomůckami a druhy keramické hlíny, zkoušíme základní techniky, válení, přidávání, ubírání, vykrajování a řezání. Tohle všechno nás učí hodná paní učitelka z keramické dílny. 

Vytváříme spoustu krásných výrobků dle zadání nebo dle vlastní fantazie. 

Mezi dílčí cíle kroužku patří rozvoj tvořivosti a fantazie, jemné motoriky, osvojení si praktických dovedností, rozvoj komunikace a spolupráce. 


Angličtina

Hello kamarádi, kdo už umí perfektně povídat v češtině, může se s Pejsky přihlásit na kroužek Angličtina pro děti 4–6 let. Učíme se formou hry základní anglické pojmy. Paní učitelka má vždy připravené téma, o kterém si společně povídáme a učíme se nová slovíčka.  Používáme pracovní listy, omalovánky, doplňovačky, písničky a básničky. Každý z nás potom umí anglicky pozdravit, počítat, poznávat barvy a také dokážeme pojmenovat části těla. Seznamujeme se také s různými zvyky a tradicemi anglicky mluvících zemí.  Tak bye, bye a bude se těšit Hanka.  


Notička

Kroužek Notička navštěvují děti z třídy Pejsků a Kočiček. Kroužek probíhá v úterý – dle toho, zda dítě patří do třídy Pejsků či Kočiček, dochází na kroužek buď v sudý nebo lichý týden. Notička je zájmový kroužek, ve kterém se děti přirozenou činností a hrou seznamují s hudbou. S dětmi společně zpíváme, tančíme, posloucháme hudbu nebo ji ztvárňujeme pohybem. Seznamujeme se s rytmem, tempem, rytmickými hudebními nástroji a učíme se na ně hrát. Poznáváme také další hudební nástroje a povídáme si o nich. V neposlední řadě rozvíjíme a podporujeme muzikálnost, správné dýchání, spolupráci a komunikaci, rozvoj řečových schopností, pohybových dovedností, soustředění a paměť.  

Každý měsíc se věnujeme jednomu tematickému celku. V průběhu roku se seznámíme například s nástroji Orffova instrumentáře, hrou na tělo, lidovou písní, pěveckými návyky, hudebně výrazovými prostředky apod.  Těší se Bára